Consent to the processing of personal data in the future recruitment processes


I hereby consent to processing of my personal data provided in the documents and forms sent by me and collected during the recruitment procedure by Grape Up sp. z o.o. with its registered office in Krakow, at Gabriela Zapolska Str. 44, postal code 30-126, KRS no. 513816 (hereinafter referred to as "Controller"), for the purposes of future recruitment processes carried out by the Controller from the date of giving my consent for a period of the next 36 months counted from the end of the calendar year in which I gave my consent or until my consent is withdrawn.


I have received information about the data processing by Controller, including the following:

  1. my consent is voluntary;
  2. I can withdraw my consent at any time, but I am aware, that withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing prior to the withdrawal;
  3. I have the rights, in particular, to access data, to receive a copy of the data, to rectify them, to delete, to limit processing, to raise complaints to the supervisory authority, and to data portability.

Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, powyższym formularzu oraz zebranych w toku postępowania rekrutacyjnego przez Grape Up sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres kolejnych 36 miesięcy liczonych od końca roku, w którym wyraziłem/am zgodę lub do jej odwołania.


Otrzymałem/am informację o tym, jak będą przetwarzane moje dane, w tym, że:

  1. moja zgoda ma charakter dobrowolny;
  2. przysługuje mi prawo do jej wycofania w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody;
  3. przysługują mi prawa, w tym prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.